So Fresh, So Clean-

Ain't nobody dope as me I'm dressed so fresh so clean

(So fresh and so clean clean)

Don't you think I'm so sexy I'm dressed so fresh so clean

(So fresh and so clean clean)